Aurora Youth Empowerment Center

Share Aurora Youth Empowerment Center on Facebook Share Aurora Youth Empowerment Center on Twitter Share Aurora Youth Empowerment Center on Linkedin Email Aurora Youth Empowerment Center link

As part of its ongoing efforts to curb youth violence, the city is planning a youth center for all with a special focus on at-risk and high-risk youth —the first of its kind in the city. The youth center will focus on violence prevention and intervention programs with the help of key community partners that serve youth.

The center’s location and opening date is yet to be determined. But youth, caregivers such as parents, and youth-serving professionals are invited to provide input on the type of services and programs that should be offered at the center via a short survey linked below.

City officials will consider the input collected as the planning of the youth center progresses. As details are finalized, the city will share information through city communication channels, including this project page. Be sure to subscribe to this page to receive updates on the project.

The online survey's deadline has been extended to Tuesday, April 30.

Questions? Email engagecec@auroragov.org.

As part of its ongoing efforts to curb youth violence, the city is planning a youth center for all with a special focus on at-risk and high-risk youth —the first of its kind in the city. The youth center will focus on violence prevention and intervention programs with the help of key community partners that serve youth.

The center’s location and opening date is yet to be determined. But youth, caregivers such as parents, and youth-serving professionals are invited to provide input on the type of services and programs that should be offered at the center via a short survey linked below.

City officials will consider the input collected as the planning of the youth center progresses. As details are finalized, the city will share information through city communication channels, including this project page. Be sure to subscribe to this page to receive updates on the project.

The online survey's deadline has been extended to Tuesday, April 30.

Questions? Email engagecec@auroragov.org.

 • CLOSED: This survey has concluded.
  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- English on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- English on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- English on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- English link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  La ciudad de Aurora planea abrir un centro juvenil que se centre en jóvenes en situación de riesgo, el primero de su clase en la ciudad. Invitamos a jóvenes, cuidadores (como padres) y profesionales que trabajan con jóvenes a compartir su opinión sobre los tipos de programas y servicios que deberían ofrecerse en el centro. Los funcionarios de la ciudad tendrán en cuenta las recomendaciones que se brinden. Ayúdanos a crear un centro que atienda las necesidades y deseos de la juventud de Aurora. Responde esta breve encuesta, a más tardar, el viernes 29 de marzo.

  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- Spanish on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- Spanish on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- Spanish on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- Spanish link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  奥罗拉市将开设全市首个关注问题青少年和高危青少年的青少年中心。我们诚邀青少年、家长等监护人以及从事青少年服务的专业人员就该中心应该 提供哪些类型的服务和活动提供宝贵建议;市政府官员将认真评估这些建议。请在 3 月 29 日(周五)之前填好问卷,帮助创建一个满足奥罗拉青少年需求 和愿望的中心。如需了解有关该项目的更多信息,请访问 EngageAurora.org/ YouthCenter。

  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- Chinese (Simplified) on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- Chinese (Simplified) on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- Chinese (Simplified) on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- Chinese (Simplified) link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Thành phố Aurora đang có kế hoạch mở một trung tâm thanh thiếu niên tập trung vào thanh thiếu niên có nguy cơ và có nguy cơ cao, trung tâm đầu tiên của loại hình này ở thành phố.Thanh thiếu niên, những người chăm sóc như cha mẹ và các chuyên gia phục vụ thanh thiếu niên được mời đóng góp ý kiến về loại dịch vụ và chương trình nên được cung cấp tại trung tâm; viên chức thành phố sẽ xem xét các khuyến nghị được cung cấp.Hãy hoàn thành cuộc khảo sát trước Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Ba để giúp tạo ra một trung tâm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của thanh thiếu niên Aurora. Để tìm hiểu thêm về dự án này, hãy truy cập EngageAurora.org/YouthCenter.

  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- Vietnamese on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- Vietnamese on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- Vietnamese on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- Vietnamese link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  Aurora 시는 위기/고위기 청소년을 위한 센터를 최초로 개관할 예정입니다. 청소년, 부모를 비롯한 보호자, 청소년 담당 전문가는 센터가 제공해야 할 서비스 및 프로그램 유형에 관한 의견을 제공할 수 있습니다. 시 공무원은 여러분의 의견을 수렴하고자 합니다. 3월 29일 금요일까지 설문조사에 참여해 센터가 Aurora 시 청소년의 의견과 요구 사항을 잘 반영할 수 있도록 도와주십시오. 프로젝트에 관한 자세한 사항은 EngageAurora.org/YouthCenter에서 확인하실 수 있습니다.

  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- Korean on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- Korean on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- Korean on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- Korean link
 • CLOSED: This survey has concluded.

  የአውሮራ ከተማ በከተማዋ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ለአደጋ ተጋላጭ እና ከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ በሆኑ ወጣቶች ላይ ያተኮረ የወጣቶች ማዕከል ለመክፈት አቅዷል። እንደ ወላጆች ያሉ ወጣቶች ተንከባካቢዎች እና ወጣቶችን የሚያገለግሉ ባለሙያዎች በማዕከሉ መሰጠት ስላለባቸው የአገልግሎት ዓይነቶችና ፕሮግራሞች አስተያየት እንዲሰጡ ተጋብዘዋል። የከተማው ባለስልጣናት የሚሰጡ ምክረ-ሀሳቦችን ግምት ውስጥ ያስጋባሉ። የአውሮራ ወጣቶችን ፍላጎቶች እና ምኞቶችን የሚያሟላ ማእከልን መፈጠርን ለማገዝ መጠይቁን እስከ አርብ ማርች 29 ድረስ ይሙሉ። ስለዚህ ፕሮጀክት የበለጠ ለማወቅ EngageAurora.org/YouthCenterን ይጎብኙ።

  Take Survey
  Share Aurora Youth Center Survey- Amharic on Facebook Share Aurora Youth Center Survey- Amharic on Twitter Share Aurora Youth Center Survey- Amharic on Linkedin Email Aurora Youth Center Survey- Amharic link
Page last updated: 14 May 2024, 10:55 AM